Yhdistyksen säännöt

Viimeisimmät sääntömuutokset hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 18.3.2011

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Senilex ry ja sen kotipaikka on Turku. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Turun yliopistossa oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden henkilöiden välillä sekä edesauttaa yhteistyötä ammatissa toimivien lakimiesten ja oikeustieteen opiskelijoiden kesken. Lisäksi tarkoituksena on tukea oikeustieteellistä opiskelua, opetusta ja tutkimusta turkulaisissa yliopistoissa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä esitelmä-, juhla- ym. tilaisuuksia, myöntämällä avustuksia ja apurahoja, edistämällä turkulaisessa yliopistossa oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään sekä harjoittamalla muillakin vastaavilla tavoin tavoitteidensa mukaista toimintaa. 

3. Jäsenet 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on suorittanut Turun yliopistossa oikeustieteellisen tutkinnon ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Lisaksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseninä yksityisiä henkilöitä tai yhteisöjä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävästä liittymismaksusta, vuotuisesta jäsenmaksusta ja ainaisjäsenmaksusta päättää vuosikokous. Jäsenten ja kannattajajäsenten liittymis-, jäsen- ja ainaisjäsenmaksut voivat olla erisuuruiset.

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 3 ja enintään 8 muuta varsinaista jäsentä. Jäsenten lukumäärän päättää vuosikokous. Neuvottelevina jäseninä hallitukseen kuuluvat Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:n nimeämät edustajat, joilla ei ole äänivaltaa.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastaminen 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 15 tai kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti i1moitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänivaltaa. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululle julkipantavalla kutsulla ja muulla hallituksen tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla. 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja, tai tilintarkastuslain niin edellyttäessä yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:lle tai käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.